Algemeen

Doelstelling

Goed onderwijs zoekt voortdurend naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven en schept de condities  voor maximale ontplooiing, talentontwikkeling en welbevinden van alle kinderen. Wij hebben de ambitie om gedifferentieerde onderwijsvoorzieningen voor een volledige brede doorgaande lijn ‘in huis’ te hebben. Het samengaan van Rijnwaarden en Zevenaar biedt mogelijkheden tot het versterken van de leefkwaliteit door behoud en betere spreiding van voorzieningen over de stad en de kernen. De basisvoorzieningen zijn veelal multifunctioneel gehuisvest in één gebouw, met activiteiten gericht op basisonderwijs, ontmoeting, sociale activering, cultuur, volwasseneneducatie, sport en beweging.

Beleidskaders

Beleidsplan Onderwijs en Jeugd Zevenaar 2015-2019
Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers)
Integraal Huisvestingsplan 2014-2024
Kansen voor Morgen visiedocument Lokaal onderwijsbeleid Rijnwaarden 2016-2018
Visiedocument "De verbinding  van onderwijs en jeugd in de Liemers" , 2015
Visiedocument "Ouderbetrokkenheid: 1+1=3" OOGO De Liemers 2015
Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v.