Algemeen

Doelstelling

Wij werken aan een gezonde economische structuur met voldoende werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus. Versterking van het ondernemerschap en het stimuleren van start-ups en innovatie, met name binnen het MKB, is een gezamenlijke rol van bedrijven en gemeente. De gemeente neemt hierin een faciliterende rol. Er is ruimte voor groei vanuit de behoefte en ontwikkeling van ondernemers. Bij een gezonde economische structuur hoort ook de samenwerking met omliggende gemeenten. De landsgrens is hierbij geen beperking. Met de Duitse buurgemeenten willen wij de samenwerking dan ook intensiveren.

Beleidskaders

Herindelingsadvies 2016
Omgevingsvisie Gelders eiland 2030
Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030
Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025
Economisch beleidsplan gemeente Zevenaar 2008 – 2020
Zevenaar: de koers van recreatie en toerisme 2013 – 2018
Evenementenbeleid gemeente Zevenaar
Masterplan Hal 12
Bestuursopdracht Hal 12